Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Lhůta
 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Lhůta vznikla rozdělením obce Tymákov ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR č. j. VCS/3-3951/91 ze dne 10.12.1991.


  Obec je právnickou osobou - veřejnoprávní korporací, jejímž základním úkolem je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Je samostatně spravována sedmičlenným zastupitelstvem obce, které ze svých řad volí starostu a místostarostu. Zastupitelstvo je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti, přičemž se řídí zákony a obecně závaznými předpisy.

  Prostřednictvím obecního úřadu (starosta a místostarosta) vykonává obec státní správu v tzv. přenesené působnosti. Při jejím výkonu se řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů publikovanými ve Věstníku vlády.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Obecní úřad Lhůta, Lhůta 81
  332 01 Lhůta
  Telefon: 725 046 564
  Telefon: 776 675 024
  E-mail: ou@lhuta.jz.cz
  WWW: www.obec-lhuta.cz/
  ID Datové schránky: cnkauwb
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Obecní úřad Lhůta, Lhůta 81
   332 01 Lhůta
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Obecní úřad Lhůta, Lhůta 81
   332 01 Lhůta
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí16:00 – 18:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   725 046 564
   776 675 024
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   www.obec-lhuta.cz/
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   ou@lhuta.jz.cz
  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: cnkauwb
 • 5. Případné platby lze poukázat
  29621361/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6. IČO
  45331006
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ45331006
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Obecní úřad Lhůta
   Lhůta 81
   332 01 
  • e-mailem: ou@lhuta.jz.cz
  • elektronickým podáním: ou@lhuta.jz.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 725 046 564

  Úřední hodiny

  pondělí 16.00 - 18.00

   

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

   

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává

  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž se obec při svém jednání a rozhodování řídí: 

   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

   Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

   Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR

   Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

   Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

   Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu

   Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu

   Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

   Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon

   Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

   Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

   Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

   Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

   Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností

   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

   Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

   Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině

   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

   Zákon. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů                  

   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

   Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

   Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

   Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

   Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

   Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

   Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

   Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

   Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

   Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

   Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách

   Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

   Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

    Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv

   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

   Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

   Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci ve hmotné nouzi

   Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

   Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

   Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

   Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

   Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

   Zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování                           

   Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

   Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

   Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

   Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

   Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

   Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

   Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

   Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

   Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

   Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

   Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon

   Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon

   Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

   Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

   Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

   Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

   Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

   Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon

   Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon

   Zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon

   Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

   Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR

   Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

   Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole

   Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

   Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o místních komunikacích

   Vyhláška č. 88/2002 Sb., k provedení knihovního zákona

   Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy

   Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích

   Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC

   Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách 

   Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem  

   Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

   Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 

   Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

   Platné obecně závazné vyhlášky

   Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

  • 11.2 Vydané právní předpisy
   Obec Lhůta vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   V současné době  úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv

   K poskytování informací obcí nejsou potřebné žádné licenční smlouvy.

  • 13.2 Výhradní licence

   Obec neposkytuje žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 Staženo: 922x | Datum vložení: 02.09.2016

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 Staženo: 954x | Datum vložení: 26.01.2017

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 Staženo: 920x | Datum vložení: 13.02.2018

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 Staženo: 723x | Datum vložení: 13.01.2019

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 Staženo: 585x | Datum vložení: 29.01.2020

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 Staženo: 363x | Datum vložení: 09.02.2021

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 Staženo: 160x | Datum vložení: 06.01.2022

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 Staženo: 91x | Datum vložení: 14.02.2023

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 Staženo: 52x | Datum vložení: 24.01.2024

 • Poskytnuté informace

  Investiční plány obce pro rok 2015 (27.03.2015)

  zde ke stažení

  Investiční plány obce pro rok 2016 (18.02.2016)

  zde ke stažení

  Investiční plány obce pro rok 2017 (28.02.2017)

  zde ke stažení

  Bankovní účty obce, darovací smlouva podle OZ (07.03.2017) 

  zde ke stažení

  Data a místa narození předků žadatele (18.03.2017)

  zde ke stažení

  Způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci (05.04.2017)

  zde ke stažení

  Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1. 5. 2017 (27.06.2017)

  zde ke stažení

  Informace týkající se problematiky zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (21.07.2017)

  zde ke stažení

  Informace týkající se problematiky škod způsobovaných ptáky(18.08.2017)

  zde ke stažení

  Informace týkající se uvedení obce do souladu s GDPR (01.06.2018)

  zde ke stažení

  Informace o dlužnících obce (20.06.2018)

  zde ke stažení

  Informace týkající se kastračního programu pro kočky(29.11.2018)

  zde ke stažení

  Nabídky ve smyslu veřejných zakázek (20.08.2019)

  24-2019-ST.docx (12.07 kB)

  Informace týkající se trestního řízení (23.08.2021)

  zde ke stažení (100.27 kB)

  Informace týkající se odběru energie (6.1.2022)

  zde ke stažení (194.25 kB)

  Informace týkající se veřejné zakázky (16. 5. 2023)

  ke stažení (198.13 kB)

   

   

   

   

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře

  Žádost o dotaci z Dotačního programu na výstavbu domovní ČOV Staženo: 843x | Datum vložení: 18.12.2016

  Žádost o dotaci z rozpočtu obce Staženo: 694x | Datum vložení: 18.12.2016

  Žádost o povolení kácení mimo les Staženo: 835x | Datum vložení: 18.12.2016

 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.